Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

wenlafaxinum
6008 ac86 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianayantara nayantara
wenlafaxinum
wenlafaxinum
A może dopiero o tej drugiej w nocy jesteś sobą?
— Marco Kubiś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianayantara nayantara
wenlafaxinum
5757 c1e9 390
Reposted fromdossya dossya viabanshe banshe
wenlafaxinum
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianayantara nayantara
wenlafaxinum
Reposted fromshakeme shakeme viasalami salami
wenlafaxinum
wenlafaxinum
wenlafaxinum
wenlafaxinum
3933 3069 390
me??????
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaszarakoszula szarakoszula
wenlafaxinum
0678 baeb 390
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viabanshe banshe
wenlafaxinum
wenlafaxinum
6977 5af2 390
Reposted fromwentyl wentyl viabanshe banshe
wenlafaxinum
8579 a053 390
Reposted fromhagis hagis viabanshe banshe
wenlafaxinum
wenlafaxinum
5913 7514 390
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianayantara nayantara
wenlafaxinum
wenlafaxinum
9046 efad 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
wenlafaxinum
5557 58ed 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianayantara nayantara
wenlafaxinum
7481 5c41 390
Reposted fromteijakool teijakool viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl